Medezeggenschapsraad (MR)

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR denkt mee over het beleid op de school. Bij verschillende onderwerpen heeft de MR advies- of instemmingsrecht. Dat betekent dat de MR advies mag geven of in moet stemmen met besluiten die er op de school genomen worden. Dit kan bijvoorbeeld gaan over lesmethodes, de schoolgids of een eventuele verbouwing. In welke gevallen de raad advies- of instemmingsrecht heeft is vastgelegd in het regelement medezeggenschapsraad . Ook heeft de MR recht op periodiek overleg met het schoolbestuur over de algemene gang van zaken.

De MR is te bereiken via het volgende mailadres:
[email protected]

MR leden
De MR van onze school vergadert ongeveer vijf tot zes keer per jaar. De MR bestaat uit zes leden: drie ouders en drie personeelsleden. Leden van deze raad worden gekozen. Ouders kiezen ouders, personeel kiest personeel.
De MR leden zijn:

 • Oudergeleding:
  • Willemijn Warmink-Perdijk
  • Peter Boedeltje (voorzitter)
  • Jolanda La Gordt Dillie
 • Personeelsgeleding:
  • Marrit Post
  • Martine Hamberg
  • Annette Post

GMR
Naast de MR kennen we binnen Chrono ook de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin hebben ook ouders en personeelsleden van de verschillende scholen binnen Chrono zitting. De GMR geeft advies en instemming op beleid wat Chrono breed gemaakt wordt.

Jaarverslag MR
Bekijk hieronder het jaarverslag van de MR.

Download hier het jaarverslag