Onze visie

Hier staat onze visie beschreven, waarbij de levensbeschouwelijke, pedagogische en onderwijskundige uitgangspunten benoemd zijn.
Lees onze schoolgids voor meer informatie hierover.

Levensbeschouwelijke uitgangspunten
Wij vinden het van belang dat iedereen die bij de school betrokken is de Bijbelse waarden en normen respecteren. In de dagelijkse praktijk komt dit in ons onderwijs op De Groen tot uiting in: vieringen, het gebruik van “Trefwoord”, dagopening en sluiting met gebed en/of een lied, de omgang met elkaar en in groepsgesprekken.

Pedagogische uitgangspunten
We streven naar een goede, plezierige sfeer, waarin het voor  kinderen, ouders en leerkrachten goed toeven is op basis van wederzijds respect, onderling vertrouwen en hulp. Kinderen moeten zich op school thuis voelen; er is ruimte om “anders”  te mogen zijn; onderlinge verschillen worden geaccepteerd. Het vertrouwen moet over en weer zo groot zijn dat de kinderen zich durven te uiten.
Rust, orde en regelmaat in en rond het schoolgebouw dragen bij tot een goede werksfeer, waarin kinderen de mogelijkheid hebben zich te ontwikkelen. Regels en afspraken worden in onderling overleg vastgesteld.
Onderwijs wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij goede en open contacten tussen ouders en leerkrachten erg belangrijk zijn. Het samenwerken van kinderen, ouders en leerkrachten moet er toe bijdragen dat de waardering en het onderling vertrouwen groeit.
Kinderen wordt de ruimte geboden om binnen de afgesproken grenzen een eigen verantwoordelijkheid te dragen, keuzes te kunnen en mogen maken. De mate van vrijheid is afhankelijk van leeftijd, groepssamenstelling, sfeer en mate van zelfstandigheid. Deze vrijheid is altijd in gebondenheid en mag nooit ten koste gaan van een ander.

Onderwijskundige uitgangspunten
We willen de kinderen kansen geven hun leef- en belevingswereld te verkennen en uit te breiden. Daarbij accepteren we verschillen tussen leerlingen en proberen we achterstanden te verkleinen door extra zorg voor kinderen met problemen op een gebied. Kinderen die meer of hoogbegaafd zijn willen we door middel van extra en/of keuzewerk tegemoet te komen. Ook krijgen ze op school les in “anders denken” en “leren leren”.
We vinden het belangrijk dat kinderen kennis en vaardigheden verwerven en dit leren toepassen om hen daarmee voor te bereiden op een zich steeds veranderende wereld. In zoveel mogelijk realistische en zinvolle situaties laten we kinderen ervaren dat ze door probleemoplossend handelen en het toepassen van verworven kennis en vaardigheden de gestelde leerdoelen kunnen realiseren.
Door verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en anderen en door samen te werken, ervaren ze dat ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Dat alles maakt dat ze zich kunnen redden in een steeds veranderende maatschappij.